W celu zapewnienia wysokiej jakości sadzonekrabarbaru została przeprowadzona ocena stabilności genetycznej roślin rozmnożonych in vitro. Materiał do analiz pobrano z losowo wytypowanych roślin rozmnożonych in vitro oraz z roślin matecznych. Genomowy DNA izolowano w dwóch powtórzeniach przy użyciu komercyjnego zestawu DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) zgodnie z instrukcją producenta. Przygotowane preparaty genomowego DNA stanowiły matrycę do przeprowadzenia reakcji PCR ze starterami ISSR. We wstępnych reakcjach PCR przetestowano 15 starterów ISSR, 12 spośród nich (810, 823, 825, 827, 830, 834, 840, 848, 849, 853, 855 i 858) generowało produkty PCR, zostały one użyte do przeprowadzenia oceny stabilności genetycznej sadzonek rabarbaru. Produkty amplifikacji PCR rozdzielano w 1,5% żelu agarozowym. Podczas analizy elektroforegramów oceniano liczbę prążków (produktów ISSR) oraz ich wielkość. Wyniki wykazały wysoką stabilność genetyczną materiału roślinnego rabarbaru rozmnożonego in vitro.

fot.: dr Danuta Wójcik

Elektroforetyczny rozdział produktów ISSR-PCR z użyciem startera 855; L – wzorzec masowy GeneRulerTM 100bp DNA Ladder Plus (Thermo Fisher Scientific), 1-13 – reakcja na matrycy DNA wyizolowanego z sadzonek rabarbaru pochodzących z kultur in vitro, M - reakcja na matrycy DNA wyizolowanego z rośliny matecznej, K – kontrola negatywna reakcji.


Zobacz również